Organisatie

Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning voor iedereen, dat is ons motto.

Missie

Bibliotheek De Lage Beemden richt zich op het welbevinden van alle inwoners van Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. Wij doen dit door het stimuleren van leesplezier, leesbevordering, de ontwikkeling van (digitale) basisvaardigheden en betrouwbare informatievoorziening. Wij kenmerken ons door energie, creativiteit, inspiratie, verbinding en betrokkenheid.

De bibliotheek is van en voor iedereen

Dat is een uniek en belangrijk uitgangspunt. Het laagdrempelige en vertrouwde karakter vormt het fundament van onze organisatiewaarden. Toch is er een natuurlijk verschil in de wijze waarop mensen gebruik maken van de bibliotheek en de behoeftevraag die hierachter schuilt. Deze behoeften zijn terug te brengen naar de thema's in ons motto: Ontwikkeling (een leven lang leren), Onmoeting (betrokken, verbinding, kennisdeling) en Ontspanning (leesplezier, inspiratie). Door goede contacten met onze leden, gebruikers, samenwerkingspartners en stakeholders zijn wij in staat onze dienstverlening goed af te stemmen op deze behoeften. 

Samenwerkingspartners

Bibliotheek De Lage Beemden werkt in haar drie gemeenten nauw samen met veel en diverse partners om haar missie te volbrengen. Om het leesplezier, de lees- en taalvaardigheid bij kinderen te vergroten (en toekomstige taalproblemen te voorkomen) werken wij samen met het consultatiebureau, de voorschoolse instellingen, basisscholen en het voortgezet onderwijs. Voor de ontwikkeling van taal- en digitale basisvaardigheden (zoals lezen, computervaardigheden) werken wij samen in het taalnetwerk met lokale maatschappelijke organisaties, het ROC, stichting Lezen en Schrijven en de gemeenten. En met culturele partners werken wij samen aan de lokale culturele programmering en educatie.

Bibliotheken

Bibliotheek De Lage Beemden heeft 6 bibliotheekvestigingen. De vestigingen zijn in Boekel, Gemert, Bakel, Aarle-Rixtel, Beek & Donk en Lieshout. Alle vestigingen zijn gevestigd in een multifuntionele accomodatie (MFA). We wonen onder één dak met veel van onze samenwerkingspartners. Onze vestigingen hebben ruime openingstijden, omdat ze zijn geopend als de MFA open is. De bibliotheekmedewerkers zijn een deel van de openingsuren aanwezig om klanten te helpen. (lees ook: openingstijden) De klanten kunnen boeken terugbrengen en meenemen met behulp van de zelfbedieningsapparatuur.

Naast de reguliere vestigingen zijn er ruim 20 Bibliotheken op School (lees ook: Bibliotheek op school) in het werkgebied. Dit zijn bibliotheken van en op school die gebruikt worden door de kinderen van deze school. Bibliotheek De Lage Beemden ondersteunt de scholen structureel door de inzet van lees- en mediaconsulenten. Zij maken samen met school het beleid, monitoren de ontwikkeling van de kinderen en de leescultuur en gaan actief aan de slag met de kinderen, ouders en leerkrachten. De bibliotheek brengt het leesplezier en leeskilometers, de scholen zorgen voor de ontwikkeling van het technisch en begrijpend lezen. En samen zorgt dit voor een impuls in de leesvaardigheid van kinderen.

In samenwerking met de gemeenten, de kinderopvang en de consultatiebureaus voert bibliotheek De Lage Beemden ook de Boekstartprogramma's uit. Deze zijn erop gericht het voorlezen van jonge kinderen te stimuleren. Hierover wordt gesproken met ouders, grootouders en professionals en er worden tal van activiteiten georganiseerd om dit te ondersteunen.

Programmering

Bibliotheek De Lage Beemden organiseert tal van activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van de lees- en digitale (basis)vaardigheden, aan kennisdeling of zijn ter inspiratie en ontspanning. Deze activiteiten hebben deels een incidenteel karakter (bijvoorbeeld activiteiten die aansluiten bij landelijke campagnes zoals de kinderboekenweek, de boekenweek of de poëzieweek) en deels een structureel zoals voorleesactiviteiten, cursussen digitale basisvaardigheden en (digi)taalcafés.

Veel activiteiten organiseren wij met onze samenwerkingspartners en sluiten inhoudelijk aan bij de wensen en behoeften van de gebruikers. Onze ambitie hierin is groot. Omdat programmering voorziet in behoeftes die zijn ontstaan door ontwikkelingen zoals zelfredzaamheid, actief burgerschap, snelle digitale veranderingen, onderwijsvernieuwing, instroom van nieuwkomers, verschuiving van zorgtaken, behoefte aan sociale cohesie en het bewust omgaan met delen van eigendom (deeleconomie.) Met programmering levert de bibliotheek een belangrijke en positieve bijdrage aan deze maatschappelijke trends.

Medewerkers

Bij Bibliotheek De Lage Beemden werken 17 beroepskrachten (10 formatieplaatsen) te weten 13 lees- en mediacoaches, 2 medewerkers bedrijfsvoering, 1 beleidsmedewerker, 1 manager en 1 directeur-bestuurder. Zij worden hierbij ondersteund door 3 medewerkers van de sociale werkvoorziening 4 payroll-medewerkers (piek en ziek) en ruim 75 vrijwilligers.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het financiëel en inhoudelijk verantwoord beleid van de bibliotheek.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
De heer E. Adema, voorzitter
Mevrouw J. Meijers, lid
De heer M. Kanters, lid
De heer P. van Kuijeren, lid
De heer P. Huijen, lid

Klantonderzoek

Het laatste klantonderzoek onder leden van de bibliotheek dateert van december 2018. De rapportage vind je hier: rapportage.

ANBI

Stichting Bibliotheek De Lage Beemden is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Dit betekent dat giften aan Bibliotheek De Lage Beemden door particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar zijn van de belasting. Contributies, leenvergoedingen en telaat-vergoedingen worden door de Belastingdienst niet beschouwd als giften. Indien je hierover meer informatie wenst, kun je contact met ons opnemen.